logo
button
czen
tuv1 tuv1

společnost

obr2

Mise společnosti
Společnost je certifikovaný výrobce a dodavatel přesných strojírenských výrobků se zaměřením na sériovou výrobu pro automobilový, elektro a medicínský průmysl.
Vize společnosti
Společnost chce být stabilním dodavatelem s rostoucím podílem exportu a s maximálním důrazem na využívání moderních technologií.

Politika společnosti

 • Naše společnost je závislá na svých zákaznících, a proto musí rozumět současným a budoucím potřebám zákazníků, musí plnit jejich požadavky a snaží se předvídat jejich očekávání.
 • Vedoucí pracovníci prosazují soulad účelu a zaměření společnosti. Vytváří a udržují interní prostředí, v němž se mohou zaměstnanci plně zapojit při dosahování cílů společnosti.
 • Zaměstnanci na všech úrovních jsou základem společnosti a jejich plné zapojení umožňuje využít jejich schopnosti ve prospěch společnosti.
 • Činnosti a související zdroje jsou řízeny jako proces a tím je dosahováno výsledku mnohem účinněji.
 • Identifikování, porozumění a řízení vzájemně souvisejících procesů jako systému přispívá k efektivnosti a účinnosti společnosti při dosahování jejích cílů.
 • Trvalým cílem společnosti je neustálé zlepšování celkové výkonnosti společnosti.
 • Efektivní rozhodnutí jsou založená na analýze údajů a informací.
 • Společnost a její dodavatelé jsou vzájemně závislí a vzájemně prospěšný vztah zvyšuje jejich schopnost vytvářet hodnotu.


produkty

iso

isopks


systémy řízení

Politika jakostiPersonální politikaEnviromentální politika
 • Naše společnost je závislá ma svých zákaznících, a proto musí rozumět současným a budoucím potřebám zákazníků, musí plnit jejich požadavky a snaží se předvídat jejich očekávání.
 • Vedoucí pracovníci prosazují soulad účelu a zaměření společnosti. Vytváří a udržují interní prostředí, v němž se mohou zaměstnanci plně zapojit při dosahování cílů společnosti.
 • Zaměstnanci na všech úrovních jsou základem společnosti a jejich plné zapojení umožňuje využít jejich schopnosti ve prospěch společnosti.
 • Činnosti a související zdroje jsou řízeny jako proces a tím je dosahováno výsledku mnohem účinněji.
 • Identifikování, porozumění a řízení vzájemně souvisejících procesů jako systému přispívá k efektivnosti a účinnosti společnosti při dosahování jejích cílů.
 • Trvalým cílem společnosti je neustálé zlepšování celkové výkonnosti společnosti.
 • Efektivní rozhodnutí jsou založená na analýze údajů a informací.
 • Společnost a její dodavatelé jsou vzájemně závislí a vzájemně prospěšný vztah zvyšuje jejich schopnost vytvářet hodnotu.
stojí na třech pilířích:

Motivace zaměstnanců

 • Zapojování zaměstnanců do řízení společnosti, zejména zlepšování pracovních podmínek a řešení problémů
 • Pravidelné hodnocení zaměstnanců nadřízenými
 • Propracovaný systém finančního i nefinančního charakteru
 • Informovanost pracovníků
 • Stanovení cílů osobního i profesního rozvoje

Vzdělávání

 • Zvyšování kvalifikace a znalostí pracovníků má stejnou prioritu jako zavádění nových a produktivních technologií.
 • Doplňování znalostí a dovedností, které odpovídají požadavkům na pracovní místo
 • Pravidelná školení
 • Práce na rozšíření matice zastupitelnosti školením a zaučováním na více strojích.

Výběr a výchova nových zaměstnanců

 • Dlouhodobá spolupráce se školami
 • Prověřování kvalifikace a dovedností
 • Výběrové řízení se zaměřením na znalosti systémů kvality
 • Optimální zkušenost a profesní struktura a stabilita zaměstnanců
K našim prioritám patří minimalizace vlivů naší výroby na životní prostředí a pro řízení a zlepšování enviromentálního profilu společnosti ve všech procesech a pracovních činnostech.

Hlavní zásady této enviromentální politiky jsou:

 • Zavést a zlepšovat systém EMS dle mezinárodního standardu ČSN EN ISO 14001:2005 v integraci se systémem managementu jakosti
 • Snižovat ve v?ech svých činnostech rizika bezpečnosti práce a záteží životního i pracovního prostředí.
 • Považovat za základ dodržování zákonných předpisů
 • Prosazováním prevence ve všech činnostech předcházet havarijním stavům
 • Snižovat objem produkovaných odpadů a energetickou náročnost a zároveň hledat cesty ke zvyšování využití všech surovin a materiálů
 • Informovat pravidelně o našich výsledcích a do našich snah při ochraně životního prostředí zapojit všechny zainteresované strany, tj. dodavatele, zákazníky, zaměstnance, státní správu a veřejnost

K naplňování enviromentální politiky je vedením společnosti nutno zejména:

 • Zabezpečovat dostatečné finanční, personální a jiné potřebné zdroje, informovanost zainteresovaných stran, prohlubování interní komunikace uvnitř organizace, posilování komunikace směrem k veřejnosti , orgánům státní správy a dalším zainteresovaným stranám
 • Přezkoumávat v pravidelných intervalech účinnost, efektivnost a přiměřenost zavedeného enviromentálního systému
 • Přijímat včas účinná opatření k odstranění neshod v enviromentální oblasti, analyzovat příčiny zjištěných enviromentálních neshod a přijímat opatření ke zlepšování enviromentálního profilu společnosti

obr4

kontakty
Company Director Ing. Roman Ondráček +420 549 121 327 roman.ondracek@mediaefekt.cz
Commercial Section RNDr. Jiří Stříž +420 549 121 325 jiri.striz@mediaefekt.cz
Quality Ing. Václav Blahoudek +420 549 121 322 vaclav.blahoudek@mediaefekt.cz
Economic Section Lenka Zbíralová +420 549 121 317 lenka.zbiralova@mediaefekt.cz
       
IČ: 25518640 DIČ: CZ25518640    
Společnost je zapsána v OR vedeném KS v Brně oddíl C, vložka 29522