logo
button
czen
tuv1 tuv1

společnost

obr2

Mise společnosti
Společnost je certifikovaný výrobce a dodavatel přesných strojírenských výrobků se zaměřením na sériovou výrobu pro automobilový, elektro a medicínský průmysl.
Vize společnosti
Společnost chce být stabilním dodavatelem s rostoucím podílem exportu a s maximálním důrazem na využívání moderních technologií.

Politika společnosti

 • Naše společnost je závislá na svých zákaznících, a proto musí rozumět současným a budoucím potřebám zákazníků, musí plnit jejich požadavky a snaží se předvídat jejich očekávání.
 • Vedoucí pracovníci prosazují soulad účelu a zaměření společnosti. Vytváří a udržují interní prostředí, v němž se mohou zaměstnanci plně zapojit při dosahování cílů společnosti.
 • Zaměstnanci na všech úrovních jsou základem společnosti a jejich plné zapojení umožňuje využít jejich schopnosti ve prospěch společnosti.
 • Činnosti a související zdroje jsou řízeny jako proces a tím je dosahováno výsledku mnohem účinněji.
 • Identifikování, porozumění a řízení vzájemně souvisejících procesů jako systému přispívá k efektivnosti a účinnosti společnosti při dosahování jejích cílů.
 • Trvalým cílem společnosti je neustálé zlepšování celkové výkonnosti společnosti.
 • Efektivní rozhodnutí jsou založená na analýze údajů a informací.
 • Společnost a její dodavatelé jsou vzájemně závislí a vzájemně prospěšný vztah zvyšuje jejich schopnost vytvářet hodnotu.


produkty

iso

isopks

 

systémy řízení
Politika jakostiPersonální politikaEnviromentální politika
 • Naše společnost je závislá ma svých zákaznících, a proto musí rozumět současným a budoucím potřebám zákazníků, musí plnit jejich požadavky a snaží se předvídat jejich očekávání.
 • Vedoucí pracovníci prosazují soulad účelu a zaměření společnosti. Vytváří a udržují interní prostředí, v němž se mohou zaměstnanci plně zapojit při dosahování cílů společnosti.
 • Zaměstnanci na všech úrovních jsou základem společnosti a jejich plné zapojení umožňuje využít jejich schopnosti ve prospěch společnosti.
 • Činnosti a související zdroje jsou řízeny jako proces a tím je dosahováno výsledku mnohem účinněji.
 • Identifikování, porozumění a řízení vzájemně souvisejících procesů jako systému přispívá k efektivnosti a účinnosti společnosti při dosahování jejích cílů.
 • Trvalým cílem společnosti je neustálé zlepšování celkové výkonnosti společnosti.
 • Efektivní rozhodnutí jsou založená na analýze údajů a informací.
 • Společnost a její dodavatelé jsou vzájemně závislí a vzájemně prospěšný vztah zvyšuje jejich schopnost vytvářet hodnotu.
stojí na třech pilířích:

Motivace zaměstnanců

 • Zapojování zaměstnanců do řízení společnosti, zejména zlepšování pracovních podmínek a řešení problémů
 • Pravidelné hodnocení zaměstnanců nadřízenými
 • Propracovaný systém finančního i nefinančního charakteru
 • Informovanost pracovníků
 • Stanovení cílů osobního i profesního rozvoje

Vzdělávání

 • Zvyšování kvalifikace a znalostí pracovníků má stejnou prioritu jako zavádění nových a produktivních technologií.
 • Doplňování znalostí a dovedností, které odpovídají požadavkům na pracovní místo
 • Pravidelná školení
 • Práce na rozšíření matice zastupitelnosti školením a zaučováním na více strojích.

Výběr a výchova nových zaměstnanců

 • Dlouhodobá spolupráce se školami
 • Prověřování kvalifikace a dovedností
 • Výběrové řízení se zaměřením na znalosti systémů kvality
 • Optimální zkušenost a profesní struktura a stabilita zaměstnanců
K našim prioritám patří minimalizace vlivů naší výroby na životní prostředí a pro řízení a zlepšování enviromentálního profilu společnosti ve všech procesech a pracovních činnostech.

Hlavní zásady této enviromentální politiky jsou:

 • Zavést a zlepšovat systém EMS dle mezinárodního standardu ČSN EN ISO 14001:2005 v integraci se systémem managementu jakosti
 • Snižovat ve všech svých činnostech rizika bezpečnosti práce a záteží životního i pracovního prostředí.
 • Považovat za základ dodržování zákonných předpisů
 • Prosazováním prevence ve všech činnostech předcházet havarijním stavům
 • Snižovat objem produkovaných odpadů a energetickou náročnost a zároveň hledat cesty ke zvyšování využití všech surovin a materiálů
 • Informovat pravidelně o našich výsledcích a do našich snah při ochraně životního prostředí zapojit všechny zainteresované strany, tj. dodavatele, zákazníky, zaměstnance, státní správu a veřejnost

K naplňování enviromentální politiky je vedením společnosti nutno zejména:

 • Zabezpečovat dostatečné finanční, personální a jiné potřebné zdroje, informovanost zainteresovaných stran, prohlubování interní komunikace uvnitř organizace, posilování komunikace směrem k veřejnosti , orgánům státní správy a dalším zainteresovaným stranám
 • Přezkoumávat v pravidelných intervalech účinnost, efektivnost a přiměřenost zavedeného enviromentálního systému
 • Přijímat včas účinná opatření k odstranění neshod v enviromentální oblasti, analyzovat příčiny zjištěných enviromentálních neshod a přijímat opatření ke zlepšování enviromentálního profilu společnosti

výzkum a vývoj

MEDIA EFEKT – výzkum a vývoj strojní just-in-time výroby řízené technikou rozšířené reality CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_107/0012460

Předmětem projektu je výzkum a vývoj použití rozšířené reality pro řízení speciální vysoce přesné strojírenské výroby. Práce zahrnují vývoj řídicího a zobrazovacího SW a příslušného HW, ve kterém jsou virtuální 3D objekty integrovány do reálného prostředí a v reálném čase. Cílem projektu je vyvinout systém, který umožní na úrovni produkce dramaticky zvýšit výkon výroby, významně zefektivnit rychlost a pružnost rozhodování a řízení výroby. Projekt bude realizován s účinnou spoluprací. Termín realizace: 30.11.2017 – 31.10.2020

logoeu

 

úspora energie

Firma MEDIA EFEKT, s.r.o. se zapojila do OP PIK Úspory energie – Fotovoltaické systémy s/bez akumulace pro vlastní spotřebu – Výzva I. dvěma projekty.

Název projektu: Instalace FVE s akumulací ve společnosti MEDIA EFEKT, s.r.o.
Číslo projektu: CZ.01.3.10/0.0/0.0/17_138/0011593
Název projektu: Instalace FVE ve společnosti MEDIA EFEKT, s.r.o.
Číslo projektu: CZ.01.3.10/0.0/0.0/17_138/0011605

Cílem projektu je dosažení energetických úspor instalací FVE s akumulací a následným využitím elektrické energie ve vlastním provozu. Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Dále do OP PIK Úspory energie VI. výzva

Název projektu: Snížení energetické náročnosti výrobního procesu ve společnosti MEDIA EFEKT, s.r.o.
Číslo projektu: CZ.01.3.10/0.0/0.0/20_370/0026417

Cílem projektu je snížení energetické náročnosti provozu společnosti výměnou 3ks starých obráběcích strojů za 2 ks nových energeticky úsporných obráběcích center. Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

logoeu

TENTO PROGRAM JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ Z PROSTŘEDKŮ FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST POD ZÁŠTITOU MINISTERSTVA PRŮMYSLU A OBCHODU.

obr4

kontakty

kontaktobr